USŁUGI

Naszym celem jest szybka i profesjonalna pomoc prawna świadczona w oparciu o kompleksową i dogłębną analizę sprawy. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez nas usług, zaznaczając jednocześnie, iż jesteśmy otwarci na każdą dziedzinę prawa i sprawy nietypowe.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferujemy m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie i analizę umów, regulaminów, statutów i ugód oraz opinii prawnych, przygotowywanie pozwów, wniosków, pism przygotowawczych i środków zaskarżenia, reprezentowanie w negocjacjach, mediacji, postępowaniu reklamacyjnym i przedsądowym, reprezentowanie w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

W szczególności oferujemy pomoc prawną w zakresie:

prawa rzeczowego – m.in. sprawy z zakresu prawa własności, sprawy o zasiedzenie, sprawy dotyczące współwłasności, sprawy z zakresu użytkowania wieczystego, sprawy z zakresu ograniczonych praw rzeczowych, w tym użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

prawa zobowiązań – m.in. sprawy dotyczące umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, robót budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, komisu, przechowania, poręczenia, darowizny, deweloperskiej.

prawa spadkowego – m.in. w zakresie działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, spraw o zachowek, spraw o wykonanie zapisu, odpowiedzialności za długi spadku

prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy rozwodowe, o separację, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku, o alimenty, dotyczące ustalenia kontaktów z dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli

prawa ubezpieczeniowego i odszkodowań – m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań, odszkodowania i zadośćuczynienia z czynów niedozwolonych, odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, błędy w sztuce medycznej, wypadki komunikacyjne

prawa transportowego – m.in. sprawy z zakresu umów przewozu i spedycji

prawa mieszkaniowego – m.in. sprawy z zakresu prawa ochrony praw lokatorów, prawa najmu, prawa lokalowego, prawa spółdzielczego, lokali socjalnych, sprawy o eksmisję

prawa konkurencji – m.in. sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, sprawy antymonopolowe

prawa ochrony konsumenta – m.in. sprawy z zakresu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji, umów sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

prawo łowieckie – m.in. sprawy szkód łowieckich za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Windykacja należności obejmuje trzy etapy, przy czym sprawa może zostać zlecona na każdym etapie postępowania.

Etap pierwszy to przedsądowa windykacja roszczeń, która obejmuje pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty i udział w negocjacjach mających na celu dobrowolne spełnienie świadczenia.

Etap drugi obejmuje postępowanie sądowe, w ramach którego Kancelaria oferuje sporządzenie pozwu i reprezentację w postępowaniu sądowym, którego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody sądowej.

Etap trzeci dotyczy egzekwowania roszczeń i obejmuje uzyskanie tytułu wykonawczego poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie na tytuł egzekucyjny klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, reprezentację

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego. Oferujemy m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie i analizę umów, regulaminów, statutów i ugód oraz opinii prawnych, przygotowywanie pozwów, wniosków, pism przygotowawczych i środków zaskarżenia, reprezentowanie w negocjacjach, mediacji, postępowaniu reklamacyjnym i przedsądowym, reprezentowanie w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi i rentowymi, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, rozwiązywanie i likwidację spółek, przekształcenie i podział spółek.

Naszym klientom oferujemy usługi m.in. z zakresu:

prawa spółek handlowych (przygotowywanie projektów umów spółek, uchwał wymaganych przez kodeks spółek handlowych, statutów, regulaminów i dokumentów wewnętrznych, przygotowanie posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, przygotowywanie umów zbycia udziałów, łączenie przekształcanie spółek)

–  postępowania rejestrowego (przygotowywanie dokumentacji w celu zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zastępstwo w postępowaniu rejestrowym, zgłaszanie do KRS zmian organizacyjnych i osobowych)

–  postępowania cywilnego związanego z działalnością gospodarczą

–  postępowania administracyjnego dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej

Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, zajmując się kompleksowo całością problematyki prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy m.in.:

–     analizę umów i przygotowywanie projektów umów

–     doradztwo w zakresie prawa pracy

–  zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego oraz wdrażanie niezbędnych zmian organizacyjnych

–     porady prawne w zakresie bieżących potrzeb przedsiębiorcy

–     uczestnictwo w negocjacjach

–     postępowanie windykacyjne

–     zastępstwo w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym i podatkowym

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie i analizę regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i innych wewnętrznych źródeł prawa praca, przygotowywanie pozwów, wniosków, pism przygotowawczych i środków zaskarżenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie w postępowaniach przed organami rentowymi i organami kontroli.

Zakres usług obejmuje zarówno sprawy z zakresu indywidualnego, jak również i grupowego prawa pracy. Zajmujemy się m.in. kwestiami nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, naruszeniami praw pracowniczych i pracodawców. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie odwołań od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria w zakresie prawa administracyjnego oferuje m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie wniosków, podań i innych pism w postępowaniu administracyjnym i środków zaskarżenia, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

–     sprawy z zakresu prawa budowlanego

–     sprawy udzielania zezwoleń, koncesji, licencji

–     sprawy z zakresu Prawa o ruchu drogowym

–     sprawy z zakresu prawa o cudzoziemcach

–     sprawy z zakresu ochrony środowiska

–     sprawy z zakresu egzekucji w administracji

–     sprawy mieszkaniowe

–     sprawy z zakresu Prawa o stowarzyszeniach

–     sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego

–     sprawy z zakresu Prawa wodnego

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego. Oferujemy m.in. udzielanie porad prawnych, obronę w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i interwenientów w postępowaniu karnym skarbowym, przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, pozwów adhezyjnych, środków zaskarżenia oraz wniosków w postępowaniu wykonawczym. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru.

Oferujemy pomoc w sprawach prowadzonych na obszarze Unii Europejskiej oraz w pozostałych Państwach położonych poza granicami Polski. Świadczymy pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach zagranicznych, pośrednictwa w organizowaniu pomocy prawnej przez adwokatów miejscowych, udzielaniu pomocy osobom pozbawionym wolności za granicą, w tym poprzez nawiązywanie kontaktu z placówkami dyplomatycznymi Polski za granicą, odzyskiwaniu zajętych za granicą przedmiotów i pieniędzy.

Posługujemy się biegle językiem angielskim, jak również stale współpracujemy z osobami posługującymi się językiem francuskim i niemieckim.

Oferujemy udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych oraz pism przez Internet. W celu skorzystania z usług Kancelarii prosimy o wypełnienie znajdującego się poniżej formularza i krótkie opisanie sprawy. Pracownik kancelarii skontaktuje się z Państwem w celu omówienia dalszej procedury.

 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Adwokat Jagoda Czernicka-Waszak Kancelaria Adwokacka ul. Piłsudskiego 21/2 67-100 Nowa Sól. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy, a podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania pomocy prawnej. Podane przez Państwa dane będą przechowywane czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej pomocy prawnej. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji ogólnopolskich, między innymi w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy ze Wzglęcu na Płeć”, czy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich.

Bezpłatne porady prawne udzielane są również w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-16.00. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy, przy czym Kancelaria preferuje wynagrodzenie ryczałtowe oparte na stawkach określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz wynagrodzenie prowizyjne (premia za sukces). Podmiotom decydującym się na stałą współpracę proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.